Warunki korzystania z serwisu

Przeglądając stronę GNM Healthcare przyjmują Państwo do wiadomości oraz akceptują fakt, iż Pańskie przeglądanie podlega niniejszym ogólnym warunkom korzystania oraz obowiązującym prawom.
Jakiekolwiek korzystanie z treści lub odnośników do treści strony w sposób inny niż opisany w niniejszych warunkach, jest surowo zabronione.

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.1 Terytorialność

Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone dla rezydentów Polska. W innych krajach obowiązywać mogą odmienne regulacje, a praktyki medyczne mogą wymagać odniesienia się do innych źródeł lub dodakowych informacji. W związku z powyższym, podane informacje mogą nie być odpowiednie do wykorzystywania poza granicami Polska.

1.2 Identyfikacja

Strony internetowe oraz aplikacje GNM Healthcare (z bieżącą stroną włącznie) są wydane przez GNM Healthcare Consulting Ireland, Ltd (Employer Identification Number : 20-3257575). Za bezpośrednie i stałe przechowywanie danych w celu publicznego udostępniania stron internetowych odpowiada Google Cloud oraz GNM Healthcare France.
Wszystkie dane o charakterze osobistym podlegają jednemu, należącemu do GNM Healthcare, systemowi uwierzytelniania, którego hosting zapewnia Google Cloud.

1.3 Akceptacja ogólnych warunków korzystania z serwisu

Każda osoba mająca dostęp do stron internetowych oraz aplikacji GNM Healthcare zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami korzystania z serwisu przed rozpoczęciem korzystania z danej strony lub aplikacji. Każde kolejne korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika ogólnych warunków korzystania z serwisu.
Użytkownik akceptuje niniejsze ogólne warunki korzystania z serwisu oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie oraz podporządkowanie się wszelkim przepisom i zasadom.

1.4 Cele stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare

GNM Healthcare wspiera Pańską praktykę zawodową i pozwala Państwu na łatwy i stały dostęp do informacji z dziedziny medycyny. Oddajemy do Pańskiego użytku niniejszą platformę naukową w języku polskim.
GNM Healthcare Consulting Ireland, Ltd oferuje Państwu specjalny dostęp do najnowszych artykułów z obszaru danej specjalizacji, dostępnych w oryginalnej i pełnej wersji "FullText" przez okres 30 dni.
Strony internetowe oraz aplikacje GNM Healthcare są zarezerwowane wyłącznie dla pracowników służby zdrowia i są dostępne jedynie dla osób logujących się do serwisu przy pomocy nazwy użytkownika i hasła.
Informacje zawarte w serwisie są podane dla celów czysto orientacyjnych i GNM Healthcare nie odpowiada za ich dokładność, aktualność ani kompletność. W szczególności elementy prezentowanych produktów, takie jak teksty i zdjęcia, podane są dla celów orientacyjnych i nie mają żadnej wartości umownej. GNM Healthcare nie ponosi odpowiedzialności, bez względu na okoliczności, za rzekome bądź faktyczne szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z podanych w serwisie informacji.

1.5 Warunki uzyskania dostępu do stron przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia

Dostęp do omawianych stron jest zarezerwowany dla zdefiniowanych uprzednio profesjonalistów, którzy wypełnili formularz zapisu niezbędny do uzyskania nazwy użytkownika oraz hasła.
Użytkownik oświadcza, że przy procedurze zapisu podał prawdziwe i dokładne informacje. Zobowiązuje się on również do niezwłocznego, pisemnego poinformowania GNM Healthcare w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian danych osobowych.
Z powodów natury technicznej lub bezpieczeństwa, GNM Healthcare zastrzega sobie prawo do modyfikacji nazwy użytkownika i/lub hasła przyznanych każdemu użytkownikowi podczas zapisu. Nazwa użytkownika i hasło przyznane każdemu użytkownikowi są ściśle osobiste. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich przechowywanie oraz poufność. Ponosi on również odpowiedzialność za wszelkie działania oraz ogólniej, za wszelką aktywność, która ma miejsce pod jego nazwą użytkownika i/lub przy użyciu jego hasła.
Prawa przysługujące użytkownikowi i związane z nimi korzyści są osobiste i nie mogą zostać przeniesione na inne konto użytkownika. Wszelkie działania podjęte w serwisie pod konkretną nazwą użytkownika i przy pomocy jego hasła będą postrzegane jako podjęte przez właściciela danego konta. Wszelka zguba, nadużycie lub użycie nazwy użytkownika i/lub hasła bez zgody właściciela oraz konsekwencje takich incydentów pozostają w sferze odpowiedzialności danego użytkownika. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń, użytkownik winien jest niezwłocznie powiadomić GNM Healthcare w celu szybkiej zmiany przyznanego użytkownikowi hasła.

1.6 Udostępnianie aplikacji, widżetów, narzędzi na Smartfony (określanych jako "akcesoria informatyczne") dostępnych online lub do pobrania

GNM Healthcare udostępnia do pobrania akcesoria informatyczne bez jakiejkolwiek gwarancji ich kompatybilności ze sprzętem użytkownika. GNM Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody poniesione przez użytkownika na skutek instalacji lub uruchomienia akcesoriów informatycznych. GNM Healthcare nie gwarantuje w żaden sposób, że pobrane akcesoria informatyczne spełnią oczekiwania i sprostają potrzebom internauty. Firma nie gwarantuje ani braku błędów czy dysfunkcji w funkcjonowaniu akcesoriów informatycznych, ani braku defektów czy wirusów.
W żadnym wypadku nie jest możliwe pociągnięcie GNM Healthcare do odpowiedzialności za pośrednie szkody wyrządzone na skutek instalacji lub uruchomienia jednego z akcesoriów informatycznych. W skład pośrednich szkód wchodzą w tym przypadku wszelkie szkody niematerialne, utrata danych, dysfunkcje informatyczne, straty w obrotach lub zarobkach poniesione przez użytkownika z powodu jednego z plików lub akcesoriów informatycznych.
Akcesoria informatyczne są udostępnione użytkownikowi do celów prywatnych i w sposób ściśle osobisty. Nie dysponuje on żadnymi prawami autorskimi do owych akcesoriów. Zabrania się użytkownikowi kopiowania lub odtwarzania elementów wchodzących w skład akcesoriów informatycznych w celach innych niż cele osobiste. Elementy wchodzące w skład akcesoriów informatycznych, niezależnie od tego, czy są one natury informatycznej, graficznej, tekstowej, czy innej, są i pozostają własnością GNM Healthcare lub osób trzecich, przez które firma GNM Healthcare została należycie upoważniona do ich wykorzystywania. Po pobraniu akcesoriów informatycznych, użytkownikowi nie przysługuje w żadnym wypadku prawo do ich rozpowszechniania wśród osób trzecich za darmo lub za opłatą, tymczasowo lub na stałe. Wszelkie użycie akcesoriów informatycznych nie będące użyciem prywatnym może być postrzegane jako naruszenie regulaminu i osobie za nie odpowiedzialnej grożą konsekwencje prawne na tej lub innej adekwatnej podstawie.

1.7 Opinie lub poglądy ekspertów

Strony internetowe i aplikacje GNM Healthcare mogą prezentować potencjalnie interesujące dla użytkowników opinie ekspertów. Owe opinie oraz poglądy ekspertów mogą być również udostępniane poprzez hiperłącza lub bezpośrednio przesyłane użytkownikom (głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, PDA, RSS, podcastów, urządzeń przenośnych), którzy, w formularzu zapisu, jasno wyrazili chęć ich otrzymywania. Te, stanowiące opinie ekspertów, informacje winny być postrzegane jedynie jako poglądy osób, od których pochodzą. GNM Healthcare w żadnym wypadku nie poświadcza ani nie poręcza za owe opinie, jak również nie gwarantuje ich prawdziwości. W przypadku, gdyby owe informacje okazały się nieprawdziwe, niekompletne, lub naruszałyby prawa użytkowników lub osób trzecich, GNM Healthcare nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie.
Zasadniczo, wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych i aplikacjach GNM Healthcare lub udostępniane poprzez hiperłącza lub na inny sposób (głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, PDA, RSS, podcastów, urządzeń przenośnych) użytkownikom, którzy, w formularzu zapisu, jasno wyrazili chęć ich otrzymywania, mają charakter czysto orientacyjny. GNM Healthcare nie gwarantuje ich prawdziwości, dokładności ani aktualności. W przypadku, gdyby owe informacje okazały się nieprawdziwe, niekompletne, lub naruszałyby prawa użytkowników lub osób trzecich, firma GNM Healthcare nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie.

1.8 Odpowiedzialność

Niezależnie od ich rodzaju, GNM Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające z wyświetlania i korzystania ze stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare a także z wykorzystywania jakichkolwiek elementów w nich zawartych bądź przekazywanych użytkownikom w inny sposób (głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, PDA, RSS, podcastów, urządzeń przenośnych). GNM Healthcare nie odpowiada w żaden sposób za stosowność ani sposób wcielenia w życie decyzji podejmowanych przez użytkowników serwisu na podstawie informacji uzyskanych z wyżej wymienionych stron internetowych i aplikacji bądź przekazywanych użytkownikom w inny sposób (głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, PDA, RSS, podcastów, urządzeń przenośnych).
GNM Healthcare nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika na skutek utraty, zniszczenia, modyfikacji plików, zainfekowania wirusem sprzętu informatycznego użytkownika lub jakichkolwiek innych dóbr na skutek zalogowania się i/lub wyświetlania i/lub korzystania ze stron internetowych oraz aplikacji GNM Healthcare oraz z jakichkolwiek ich elementów.

1.9 Gwarancje

Użytkownik gwarantuje GNM Healthcare oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie, realizację i dystrybucję stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare, ochronę przez wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, opłatami i kosztami wynikającymi z nieprzestrzegania niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu lub z korzystania ze stron internetowych i aplikacji lub jakichkolwiek ich elementów.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie udostępniane przez siebie informacje i gwarantuje GNM Healthcare rekompensatę za potencjalne bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z ich przekazywania. W szczególności, użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od korzystania z udostępnionych mu kanałów komunikacji w niedozwolonych lub niezwiązanych z charakterem stron i aplikacji GNM Healthcare celach.

1.10 Aktualizacja

GNM Healthcare dokłada wszelkich starań by udostępniać na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach aktualne informacje. Wszelkie informacje udostępniane użytkownikom stron internetowych oraz aplikacji GNM Healthcare zostały wyselekcjonowane o konkretnej dacie. Informacje zawarte na stronach internetowych i aplikacjach GNM Healthcare odzwierciedlają opinie autora w momencie ich dodania, a nie w momencie przeglądania przez użytkownika stron internetowych bądź aplikacji.
Informacje te mogą wymagać poprawek bądź aktualizacji, która, z przyczyn technicznych lub innych, może nie mieć jeszcze miejsca w momencie ich wyświetlenia. GNM Healthcare nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za potencjalne błędy bądź pominięcia. Zasadom tym podlega każda aktualizacja, nowa usługa lub funkcja, która ma na celu ulepszenie lub rozwinięcie jednej lub kilku istniejących już usług.

1.11 Dostęp do stron internetowych i aplikacji

GNM Healthcare zastrzega sobie prawo do zakończenia, modyfikacji, zawieszenia, ograniczenia lub przerwania dostępu do całości lub części swoich stron internetowych włącznie z ich treścią, funkcjami i godzinami dostępności, bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia, w razie niewywiązywania się ze zobowiązań jednego z partnerów.

1.12 Hiperłącza

Na stronach internetowych GNM Healthcare mogą znajdować się hiperłącza do innych, głównie partnerskich, stron internetowych (odsyłacze do strony głównej, głębokie linkowanie...). Strony, na które odsyłają użytkownika owe hiperłącza są, o ile nie podano inaczej, niezależne od stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare. Hiperłącza te nie stanowią w żadnym wypadku wyrazu porozumienia lub współpracy pomiędzy rzeczonymi stronami a GNM Healthcare. W konsekwencji, GNM Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, produkty, reklamy lub jakiekolwiek elementy i usługi dostępne na tych stronach. Radzimy Państwu zapoznać się z ich ogólnymi warunkami korzystania i polityką prywatnośi.
Niezależnie od ich rodzaju, wszelkie hiperłącza odsyłające do stron internetowych GNM Healthcare lub na jakąkolwiek powiązaną podstronę lub element, muszą zostać uprzednio i pisemnie zatwierdzone przez GNM Healthcare. Takim samym regulacjom podlega udostępnianie treści pochodzących z jednej ze stron internetowych GNM Healthcare.
W żadnym wypadku strony GNM Healthcare nie mogą zostać włączone do obcej strony internetowej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jasno wskazać użytkownikowi, iż znajduje się on na stronach GNM Healthcare i pozwolić mu na przeglądanie ich w dowolny sposób. Niezależnie od przypadku, GNM Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza przekierowujące użytkownika na strony GNM Healthcare.

2. WŁASNOŚĆ NIEMATERIALNA

Strony internetowe i aplikacje GNM Healthcare wraz z wszelkimi elementami graficznymi, niezależnie od tego, czy są one chronione znakiem towarowym lub zastrzeżone w inny sposób, oraz niezależnie od tego, czy występuje przy nich jedno z oznaczeń ™, ®, © czy nie, a także sposób prezentacji i treść wszystkich artykułów, przeglądów prasy i wszelkich informacji znajdujących się na stronach lub aplikacjach GNM Healthcare, są wyłączną własnością GNM Healthcare lub osób trzecich, z którymi GNM Healthcare zawarła porozumienie pozwalające na wykorzystywanie ww. elementów. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozprzestrzeniania lub ogólniej, wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, wyraźnego, pisemnego zezwolenia GNM Healthcare.
Każdy przypadek wykorzystywania danych lub informacji pochodzących ze stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare wymaga wcześniejszej oficjalnej, pisemnej zgody GNM Healthcare oraz wskazania GNM Healthcare jako źródła informacji. Nazwy i logotypy GNM Healthcare oraz należących do niej stron internetowych i aplikacji są zarejestrowanym i chronionym znakiem towarowym. Wszelkie użycie nazw i/lub logotypów GNM Healthcare oraz należących do niej stron internetowych i aplikacji wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GNM Healthcare. W razie wykorzystywania ww. elementów bez zgody GNM Healthcare, użytkownikowi grożą konsekwencje prawne.

3. ZMİANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KORZYSTANİA Z SERWİSU

W trosce o jakość, GNM Healthcare, podobnie jak wiele innych firm, dąży do stałego ulepszania swoich stron internetowych i aplikacji i do dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.
W konsekwencji, GNM Healthcare zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszych ogólnych warunków korzystania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w celu dostosowania ich do obowiązującego prawa. Decydując się świadomie na zaznaczenie odpowiedniego pola, użytkownik akceptuje wszelkie modyfikacje warunków.
Ostatnia modyfikacja : Maj 2018

4. KİM JESTEŚMY ?

Oferowanie wsparcia przedstawicielom zawodów medycznych – oto misja GNM Healthcare. Pragniemy wspierać pracowników służby zdrowia w poszukiwaniu informacji z zakresu nauki i medycyny. W tym celu, chcąc wspomagać jak najlepszą diagnostykę i leczenie pacjentów, oddajemy w Pańskie ręce wartościową bazę danych bibliograficznych.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę www.gnmhealthcare.com

4.1 Misja stron internetowych i aplikacji GNM Healthcare

Strony internetowe i aplikacje wydane przez GNM Healthcare oferują informacyjne platformy oraz usługi o tematyce zdrowotnej, niektóre dostępne dla pacjentów, inne zaś zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia i dostępne, ze względu na przepisy regulacyjne, dopiero po zalogowaniu. Podczas pierwszego logowania, po ukończeniu procesu weryfikacji profilu zawodowego, pracownik służby zdrowia uzyskuje natychmiastowy dostęp do chronionych części stron internetowych i aplikacji, a dane do kolejnego logowania zostają mu przesłane drogą mailową.
GNM Healthcare udostępnia w internecie jakościowe usługi i informacje w celu wspierania praktyki zawodowej pracowników służby zdrowia, jak i również poprawiania jakości życia pacjentów i stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich. Informacje są udostępnione w czasie rzeczywistym i bez ograniczeń, łatwo dostępne oraz dostosowane do potrzeb i zainteresowań każdego specjalisty. Strony internetowe i aplikacje GNM Healthcare udostępniają łatwe do pobrania, pełne konkretnych informacji i zastosowań treści i narzędzia.
Strony internetowe i aplikacje GNM Healthcare są podzielone na kilka osobnych działów i oferują szeroką gamę udogodnień, takich jak zapis do newslettera w celu bezpośredniego otrzymywania aktualności naukowych.

4.2 Treść & Komitet redakcyjny

Treści zawarte na stronach internetowych i aplikacjach GNM Healthcare są pisane przez specjalistów z dziedziny medycyny i/lub dziennikarzy medycznych, pracujących jako zewnętrzni, niezależni autorzy, których tożsamość jest przybliżona w rubryce źródeł.